Psychologická poradna Praha 3 - logo

Etický kodex

 Etický kodex vychází z Etického kodexu České psychoterapeutické společnosti:

1) Psychoterapeut používá svou odbornost etickým způsobem, v nejlepším zájmu klienta a v rozsahu svého profesionálního výcviku.
2) Psychoterapeut je vázán principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděl v průběhu psychoterapeutického procesu. Totéž se týká supervize.
3) Psychoterapeut seznámí pacienta či klienta zejména s jeho právy se zvláštním zřetelem na:
– použitou psychoterapeutickou metodu (je-li to přiměřené a vhodné s ohledem na proces psychoterapeutického léčení) a její podmínky (včetně způsobu ukončení léčby)
– rozsah a předpokládané trvání psychoterapeutického léčení
– finanční podmínky léčení (placení za zmeškaná sezení atd.)
– mlčenlivost
4) Pacient či klient musí mít příležitost se rozhodnout, zda hodlá do psychoterapie vstoupit, a pokud ano, s kým.
5) Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně, zvláště s ohledem na specifickou povahu psychoterapeutického vztahu, který je postaven na důvěře a na jisté míře závislosti.
6) Informace podávané pacientovi či klientovi musí být faktické, pokud možno objektivní a pravdivé.
7) Psychoterapeut je, tam kde je to nutné, povinen spolupracovat interdisciplinárně se zástupci ostatních věd pro blaho pacienta či klienta.